Wybory samorządowe 2014r..

Przygotownie dokumentów

Piotr Gradkowski © 2014 Krajowe Biuro Wyborcze © 2014


Typ komitetu wyborczego
Partia polityczna, która utworzyła komitet wyborczy
Wybierz partię z listy
Nr Ewid.Nazwa partiiSkrót nazwy partii
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania
Liczba osób upoważnionych do podpisywania dokumentów w imieniu organu partii
Lista partii, które utworzyły komitet wyborczy
Nazwa stowarzysznia lub inna organizacji społecznej
Numer ewidencyjny
Organ prowadzący rejestr stowarzyszeń/organizacji
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania stowarzyszenia/organizacji na zewnątrz
Liczba osób upoważnionych do podpisywania dokumentów w imieniu stowarzyszenia/organizacji
Wykaz osób wchodzących w skład komitetu wyborczego
Komitet zamierza zgłąszać kandydatów na terenie
Wybierz województwo
Wybierz gminę
 
Komitet wyborczy
Data utworzenia komitetu wyborczego
Nazwa komitetu
Skrót nazwy komitetu
Siedziba komitetu
Województwo/Powiat/Gmina
MiejscowośćUlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy  
   
Numer telefonu
Numer faksu
Adres email
Pełnomocnik wyborczy komitetu
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Województwo/Powiat/Gmina
MiejscowośćUlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy  
   
PESEL
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Pełnomocnik finansowy komitetu
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Województwo/Powiat/Gmina
MiejscowośćUlicaNr domuNr lokalu
PocztaKod pocztowy  
   
PESEL
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Do zawiadomienia załączono
oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa
oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych
wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz
Do zawiadomienia załączono
umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, wraz z następującymi danymi: imionami, nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi PESEL osób wchodzących w skład komitetu wyborczego
oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa
oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych dotyczące partii tworzących koalicję,
wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wskazujące, który organ partii jest upoważniony do reprezentowania każdej z partii na zewnątrz.
Do zawiadomienia załączono
oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa
oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo — w przypadku stowarzyszenia zwykłego — zaświadczenie organu nadzorującego o tym, że wpłynęła do niego informacja o założeniu stowarzyszenia zwykłego
wyciąg ze statutu stowarzyszenia/organizacji społecznej albo — w przypadku stowarzyszenia zwykłego — wyciąg z regulaminu działalności organizacji wskazujący, który organ jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz
Do zawiadomienia załączono
oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego
oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa
oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
wykaz 20 obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu wyborczego
Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych komitetu wyborczego